0312 344 01 96

info@proteknikisg.com

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Sanayi tesisleri, işletmeler ve eğlence merkezleri gibi gürültü kaynaklı faaliyet gösteren işyerlerinin akustik ve çevresel gürültüölçümleri ile haritalandırılması hizmetleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesive Yönetimi Yönetmeliğiçerçevesinde gerçekleştirilmektedir.Tüm işlemler ilgili mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda uzman mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÇEVRESEL TOZÖLÇÜMÜ
Laboratuvarımız, çevresel tozölçümlerini ulusal ve uluslararasımetotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları veekipmanları kullanarak gerçekleştirmektedir.

BACA GAZIEMİSYON ÖLÇÜMÜ
Laboratuvarımız, baca gazı emisyon ölçümlerini ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personelleri ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak gerçekleştirmektedir

ORTAM VE MARUZİYET ÖLÇÜM HİZMETLERİ

– ORTAM HAVASI(İMİSYON) ÖLÇÜMÜ
– İÇ ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ
– TOKSİK GAZ VE BUHAR ÖLÇÜMÜ
– İÇ ORTAM VOC ÖLÇÜMÜ
– AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ
– GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
– TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ
– TERMAL KONFO RÖLÇÜMÜ
– DOZİMETRİK GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
– DOZİMETRİK TOZ ÖLÇÜMÜ

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER HAKKINDA

Yasal Yükümlülükler 
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 ve 27 601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kurum, Kuruluş ve İşletmelerinYükümlülükleri
1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu hazırlatmak ve bu yönetmelik ile belirlenen sınır değerlerin sağlanmadığı durumlarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla,

2) Kurulması planlanan ve ÇevreKanununca Alınması Gereken İzinve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme ve tesisler ile 18, 19, 20 ve 21inci maddelerinde yer alan ulaşım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki değerlendirme raporu veya proje tanıtım dosyasının gürültü ile ilgili bölümünün bu yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamakla,

3) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer almayan işletme, tesis, iş yeri, imalathane ve atölyeler ile eğlence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili iş yeri açma ve çalışma ruhsatı safhasında veya programlı, programsız veya şikâyete istinaden yapılacak denetimlerde,yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlatmakla,

4) Sanayi tesisi, atölye, imalathane,eğlence yeri gibi işletmeciler ile liman işletmecileri; bu alanların gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluşun talebi halinde istenen verileri belediyeye veya il özel idarelerine iletmekle, yükümlüdür.