0312 344 01 96

info@proteknikisg.com

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 12.11.2010 ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. PROTEKNİK, yönetmelik uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ’ni alarak tecrübeli kadrosuyla hizmet kalitesini kanıtlamış bir şirkettir. PROTEKNİK, çevre mevzuatının işletme ve iş yerleri için öngörmüş olduğu tüm yasal yükümlülükleri,çevre görevlileri aracılığı ile işveren adına yasal yükümlülüğü yerine getirmektedir.

ÇEVRE GÖREVLİSİ Kimdir?

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğineneden olan ve/veya neden olabilecekve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğekonulan düzenlemeler uyarıncadenetime tâbi kurum, kuruluş veyaişletmelerin faaliyetlerinin mevzuatauygunluğunu, alınan tedbirlerinetkili olarak uygulanıp uygulanmadığınıdeğerlendiren, tesis içi yıllıkiç tetkik programları düzenleyentesiste veya çevre yönetim hizmetiveren çevre danışmanlık firmasındaçalışan görevlidir.

Çevre Görevlisi Çalıştırma ve ÇevreYönetim Birimi Kurma Kriterleri
Tesis veya faaliyetlerden;

a) Çevre Kanununca Alınması Gerekenİzin ve Lisanslar Hakkında YönetmeliğinEk-1 listesinde yer alanfaaliyet veya tesisler, çevre yönetimbirimlerini kurmak ya da yetkilendirilmişçevre danışmanlık firmalarındançevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca AlınmasıGereken İzin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliğin Ek-2 listesinde yeralan tesisler, en az bir çevre görevlisiistihdam etmek ya da yetkilendirilmişçevre danışmanlık firmalarındançevre yönetimi hizmeti almakveya çevre yönetim birimi kurmakzorundadır.
(*) Organize sanayi bölgeleri yönetimleribünyesinde, en az bir çevregörevlisinin istihdam edilmesi veyaçevre yönetim biriminin kurulmasıya da çevre danışmanlık firmalarındançevresel faaliyetlerin yürütülmesihususunda çevre yönetimihizmetinin alınması zorunludur.

Belediyeler, il özel idareleri vemahalli idare birlikleri veya bunlarıniştirakleri, Çevre KanununcaAlınması Gereken İzin ve LisanslarHakkında Yönetmeliğin Ek-1 veEk-2 listelerinde yer alan tesis veyafaaliyetleri çevresel açıdan yönetmeküzere en az bir çevre görevlisiçalıştırmakla veya çevre yönetimbirimi kurmak ya da yetkilendirilmişçevre danışmanlık firmalarındançevresel faaliyetlerin yürütülmesihususunda çevre yönetimi hizmetialmakla yükümlüdür.

Sağlık kuruluşları ve hastanelerden,yatak kapasitesi 20 ve üzerindeolanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmakveya çevre yönetim birimikurmak ya da yetkilendirilmiş çevredanışmanlık firmalarından hizmetalmakla yükümlüdür.

Çevre Danışmanlık Firmaları İlgiliÇevre Görevlisini:

– Çevre Kanununca Alınması Gerekenİzin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliğin Ek-1 listesinde yeralanlar için ayda en az iki,

– Çevre Kanununca Alınması Gerekenİzin ve Lisanslar HakkındaYönetmeliğin Ek-2 listesinde yeralanlar için ayda en az bir, tam gün görevlendirir.